Hem / Om TSM / Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

Taksäkerhetsmontörerna prioriterar hälsa och säkerhet i alla delar av sin verksamhet.
Företaget har åtagit sig att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina anställda och säkerställa sina kunders välbefinnande.

Här är några viktiga sätt som Taksäkerhetsmontörerna arbetar på när det gäller hälsa och säkerhet:

1. Personalutbildning:

Taksäkerhetsmontörerna investerar i grundliga utbildningsprogram för att säkerställa att de anställda är väl insatta i säkerhetsprotokoll och procedurer. Detta inkluderar utbildning om korrekt användning av säkerhetsutrustning, riskbedömning, fallförebyggande och nödsituationer.

Genom att tillhandahålla omfattande utbildning utrustar företaget sina anställda med nödvändiga kunskaper och färdigheter för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.

2. Säkerhetsutrustning:

Taksäkerhetsmontörerna förser sina anställda med lämplig säkerhetsutrustning och utrustning. Detta inkluderar personlig skyddsutrustning (PPE) som selar, hjälmar, skyddsskor och varselkläder. Företaget ser till att all säkerhetsutrustning regelbundet inspekteras, underhålls och byts ut vid behov för att garantera deras effektivitet.


3. Riskbedömningar:

Taksäkerhetsmontörerna genomför noggranna riskbedömningar inför varje projekt eller uppgift. Detta innebär att identifiera potentiella faror och genomföra förebyggande åtgärder för att minska riskerna. Genom att proaktivt bedöma risker strävar företaget efter att skapa en säker arbetsmiljö och förebygga olyckor eller skador.

4. Efterlevnad av föreskrifter:

Taksäkerhetsmontörerna följer alla relevanta hälso- och säkerhetsföreskrifter och riktlinjer. Företaget håller sig uppdaterat med lokala, nationella och internationella säkerhetsstandarder och ser till att dess verksamhet uppfyller dessa krav. Genom att upprätthålla efterlevnad visar Taksäkerhetsmontörerna sitt engagemang för sina anställdas och kunders välbefinnande.


5. Ständiga förbättringar:

Taksäkerhetsmontörerna ser kontinuerligt över och förbättrar sina hälso- och säkerhetsrutiner. Företaget uppmuntrar feedback från anställda, kunder och andra intressenter för att identifiera förbättringsområden. Lärdomar från incidenter eller tillbud införlivas aktivt i företagets policyer och rutiner för att förhindra liknande händelser i framtiden.

6. Kommunikation och rapportering:

Taksäkerhetsmontörerna främjar en öppen och transparent kommunikationskultur när det gäller hälso- och säkerhetsfrågor. Anställda uppmuntras att omedelbart rapportera eventuella säkerhetsproblem eller incidenter. Företaget upprätthåller också tydliga kommunikationskanaler med kunder för att säkerställa att alla parter är medvetna om potentiella risker och säkerhetsåtgärder.


Genom att implementera dessa rutiner prioriterar Taksäkerhetsmontörerna hälsa och säkerhet i sin verksamhet.

Företaget är dedikerat till att skapa en säker arbetsmiljö, förebygga olyckor och skydda sina anställdas och kunders välbefinnande.